Giải pháp CRM cho trung tâm ngoại ngữ

Giới thiệu về phần mềm

Giới thiệu về phần mềm

Các tính năng bao gồm trong phiên bản dành cho trung tâm ngoại ngữ

  • Tên tính năng: mô tả ngắn về tính năng
  • Tên tính năng: mô tả ngắn về tính năng
  • Tên tính năng: mô tả ngắn về tính năng
  • Tên tính năng: mô tả ngắn về tính năng
  • Tên tính năng: mô tả ngắn về tính năng
  • Tên tính năng: mô tả ngắn về tính năng
  • Tên tính năng: mô tả ngắn về tính năng
  • Tên tính năng: mô tả ngắn về tính năng
  • Tên tính năng: mô tả ngắn về tính năng